ВИМОГИ

до оформлення авторських рукописів,

які подаються до публікації в тематичному збірнику наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв»

 

Вимоги до оформлення наукових статей у тематичний збірник наукових праць

«Обладнання та технології харчових виробництв» сформульовано відповідно до національного стандарту ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках», а також Наказу МОН України від 15 січня 2018 року №32 «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України».

Основна тематика збірника:

 • сучасні технології продуктів харчування;
 • технологічні аспекти використання функціональних інгредієнтів;
 • сучасні напрямки підвищення якості харчових продуктів;
 • хімічні, фізичні, математичні методи дослідження якості продуктів харчування;
 • безпека харчових продуктів;
 • моделювання та оптимізація процесів розробки харчових продуктів та облад- нання харчової промисловості;
 • розроблення прогресивного високоефективного обладнання харчової проми- словості;
 • удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.

Для опублікування у збірнику матеріалів статті необхідно надіслати на адресу редколегії:

Матеріали надсилаються електронною поштою  obladnannya@donnuet.edu.ua або slashcheva@donnuet.edu.ua. Тема листа повинна відповідати ПІБ першого автора. Усі файли повинні бути названі англійською мовою (або літерами), наприклад: Petrenko.doc

Текст статті повинен бути виконаний:

 • в редакторі Microsoft Word без форматування у форматі А4 (210×297);
 • шрифт Times New Roman, стиль – звичайний, кегль – 12;
 • міжрядковий інтервал – одинарний, поля з усіх боків – 20 мм;
 • обсяг матеріалів – 5-15 сторінок комп’ютерного тексту, включаючи ілюстра- ції, таблиці, графіки, літературу. Площа, зайнята рисунками, не повинна перевищу- вати 25% від загального обсягу;
 • мова тексту – українська, російська або англійська.

Структура статті:

 1. УДК – міститься у верхньому лівому куті сторінки, окремим рядком.
 2. Прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання (за відсутності обох – посада) друкувати малими (напівжирними) літерами, через кому.

Прізвища англійською мовою мають відповідати даним реєстрації у базі ORHID або закордонного паспорта, в іншому випадку редакція залишає за собою право на редагування відповідно постанови Кабміну України від 27. 01.2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

 1. Повну назву організації, місто, країну, електронну адресу (для працівників ДонНУЕТ вказується тільки корпоративна поштова адреса) – друкувати через кому, малими літерами.
 2. Назву статті потрібно друкувати великими (напівжирними) літерами з вирі- внюванням за центром, відступивши один рядок.
 3. Реферат (не менше 1800 слів виключно загальноприйнятої термінології) дру- кувати мовою статті, відступивши один рядок. Реферат структурований і повинен включати такі елементи: мету, методи, результати. Слово «Реферат» у тексті статті не вказується.
 4. Ключові слова (6-15 слів курсивом) подають мовою реферату із позначен- ням «Ключові слова».
 5. Основний текст статті – друкувати відступивши один рядок.
 6. Бібліографічний список – друкувати відступивши один рядок.
 7. Реферат та ключові слова – друкувати двома мовами: мовою відмінною від мови статті (українською або російською) та англійською.
 8. Підпис(и) автора(-ів), дата.
 9. Ким стаття рекомендована до публікації – друкувати курсивом.

Пункт 1-4 надається мовою оригіналу та англійською мовою.

Пункти 5-6 надаються українською, російською та англійською мовами.

Згідно з вимогами Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1 основний текст статті повинен мати такі структурні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поданої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формування цілей статті, постановка завдання (мета статті);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима- них наукових результатів;
 • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у пода- ному напрямку.

У тексті статті тільки основні структурні елементи повинні бути виділені на- півжирним шрифтом.

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці повіни бути чорно-білого кольору. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформляються відповідно до ГОСТ 2.105-95 та повинні бути розміщені в кадрі в книжковій орієнтації. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву. Підписи до рисунків виділяються курсивом.

Ілюстрації, діаграми, схеми слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Слово «Рисунок» і назву розміщують після пояснювальних даних і роз- ташовують таким чином: Рисунок 1 – Деталі приладу...Неприпустимо включати пі- дписи до самого рисунку.

Рисунки мають бути розміром не менше ніж 60х60 мм, розміщати їх слід через один інтервал від основного тексту та згрупованими.

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на наступній сторінці. Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її ділять на ча- стини. Слово «Таблиця» вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продовження таблиці», вказуючи номер. Назву слід розташовувати над таблицею. Наприклад: Таблиця 1 – Дані експериментальних…

Таблиці відокремлюються від тексту одним рядком.

Під час посилання на ілюстрації та таблиці слід писати: … відповідно до рису- нка 1 (або табл. 1) і т. п.

Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центру- ватися, мати нумерацію. Номери формул вказують у круглих дужках та вирівнюють до правої межі тексту.

Усі фізичні величини подаються в системі СІ.

Редактор формул – Microsoft Equation. Стиль формул для Microsoft Equation – курсив.

Опис списку використаної літератури:

Бібліографічний список наводять із назвою «Список літератури / References».

У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті, не більше 10 джерел, з датою їх видання не пізніше 15 років. Посилання на літературні джерела подають у квадратних дужках у порядку цитування.

У списку літератури кожне україномовне та російськомовне джерело слід по- давати спочатку мовою оригіналу, а потім англійською мовою. Транслітерація прі- звищ авторів, залежно від мови оригіналу, виконується відповідно до Постанови Ка- бінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимо- гам системи BGN/PCGN (для російської мови).

Порядок оформлення україномовних та російськомовних джерел, наданих мо- вою оригіналу, повинен відповідати ДСТУ 8302:2015. Оформлення джерел англійською мовою повинно виконуватися згідно з вимогами гарвардського стилю (стиль «автор-дата»).

Відповідальність за зміст статті несе автор(-и). Надіслані матеріали не повертаються.

УВАГА! Редакційна колегія залишає за собою право відмовити у друкуванні матеріалів, які не відповідають тематиці чи вимогам, надісланих пізніше вказаного терміну або не відредагованих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

 

УДК …..

Гніцевич В.А1., д-р техн. наук, професор

Слащева А.В.2, канд. техн. наук, доцент

 

 

1Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна), e-mail: flamber@gmail.com

2Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг, Україна), e-mail: slashcheva@donnuet.edu.ua

 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ………

 

UDC …….

Gnitsevych V.А.1, Grand PhD of Engineering Science, Professor

Slashcheva A.V.2, PhD in Engineering sciences,Associate Professor

 
   

 

 

1Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine, e-mail: flamber@gmail.com

2Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rig, Ukraine, e-mail: slashcheva@donnuet.edu.ua

 

BEVERAGE TECHNOLOGY ………………………..

 

 Мета. Формулюється головна ідея дослідження, яка відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми.

Методи. Описуються загальнонаукові та спеціальні методи дослідження з обґрунтуванням доцільності їх використання. Методи розкриваються максимально детально, щоб кожен бажаючий науковець міг відтворити хід дослідження.

Результати. Визначаються отримані результати, встановленні закономірності, тенденції, статистичні висновки, наукова новизна та практична значущість.

Ключові слова: 6-15 слів.

 

Постановка проблеми. Визначається проблема у загальному вигляді та її зв’язок з важливими теоретичними та практичними завданнями, обґрунтовується важливість проведення дослідження та методи вирішення визначеної автором проблеми, визначається конкретна гіпотеза чи припущення, ставляться питання, на які автор намагається найти рішення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наводиться критичний аналіз останніх досліджень, які стосуються визначеної автором проблеми, з виділенням невирішених частин.

Мета статті. Формулюється головна ідея дослідження, яка відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Надається комплексне обґрунтування отриманих наукових результатів, аналізуються власні результати, здійснюється їх порівняння з аналогічними результатами інших досліджень відповідно до тематики статті, встановлюються обмеження щодо застосування результатів.

Висновки. Коротко інтерпретуються та пояснюються результати дослідження, які узгоджено з назвою, метою, постановкою проблеми (надаються відповіді на питання, які було заявлено). Визначається, як результати дослідження співвідносяться з аналізом літературних джерел, відображається теоретична і практична значущість результатів, визначаються напрями подальших досліджень, які ґрунтуються на отриманих результатах.

 

Список літератури / References

 

 1. Хомич Г.П. Наукові основи технології переробки фруктово-ягідної дикорослої сировини: дис. … докт. техн. наук: 05.18.13 / Хомич Галина Панасівна. Одеса, 2012. 366 с.

Homych, G.P. (2012).  Naukovi osnovi tehnologiyi pererobky fruktovo-yahidnoyi dikorosloyi syrovyny [Scientific bases of the processing technology of fruit and berries wild-growing raw materials], Odessa, 366 p.

 1. Лебеденко, Т. Є., Кожевнікова, В. О., Соколова, Н. Ю. Удосконалення процесу активації дріжджів шляхом використання фітодобавок // Харчова наука і технологія. 2015. № 2 (31). С. 25–33, doi : 10.15673/2073–8684.31/2015.44264

Lebedenko, T. E., KozhevnIkova, V. O., Sokolova, N. Yu. (2015). Udoskonalennya protsesu aktivatsiyi drIzhdzhiv shlyahom vikoristannya fitodobavok [Improving the activation process of the yeast through the use of herbal supplements]. Kharchova nauka i tekhnolohiia [Food science and technology], no. 2 (31), рр. 25–33. doi : 10.15673/2073–8684.31/2015.44264.

 1. Furlán, L. T., Padilla, A. P., Campderrós, M. E. (2015). Improvement of gluten–free bread properties by the incorporation of bovine plasma proteins and different saccharides into the matrix. Food Chemistry, vol. 170, рр. 257–264. doi : 10.1016/j.foodchem.2014.08.033.
 2. Пащенко Л. П. Биотехнологические основы производства хлебобулочных изделий. Москва : Колос, 2015. 368 с.

Pashchenko, L. P. (2015). Biotehnologicheskie osnovy proizvodstva hlebobulochnyh izdelii [Biotechnological basis for the production of bakery products]. Moscow, Kolos Publ., 368 p.

 1. Дробот В. І. Технологія хлібопекарського виробництва. Київ : Техніка, 2016. 408 с.

Drobot, V. I. (2016). Tekhnolohiia khlibopekarskoho vyrobnytstva [Baking production technology]. Kyiv, Tekhnika Publ., 408 p.

 1. Козлова С. Г., …..., …… Спосіб виробництва … : Пат. 35433 Україна, МПК А 21 D 8/00, 8/02 / заявник та патентовласник ……… (Україна). № 9910…..; заявл. 13.10.2017 р.; опубл. 15.03.2018 р. Бюл. № 2. 3 с.

Kozlova, S. H., ………...; assignee: Kharkiv State Academy of Technology and Organization of Nutrition (Ukraine). (2018). Sposib vyrobnytstva …… [Method of producing yeast dough]. Patent of Ukraine № 35433, MPK A 21 D 8/00, 8/02. Appl. № 99105595. Filed 13.10.2017. Bull. no. 2, 3 p.

 

Цель. Разработать технологии …………………..

Методы. Отбор проб проводился …………………………..

Результаты. Разработаны ………………………………

Ключевые слова: ……………………………………………

 

Objective. The purpose of the article is ………………………………………

Methods. Sampling was conducted …………………………………….

Results. It is developed ………………………………………..

Key words:  ………………………………..