Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ВИМОГИ

до оформлення авторських рукописів, які подаються до публікації

в тематичному збірнику наукових праць

«Обладнання та технології харчових виробництв»

(включено до Переліку фахових видань України 24.09.2020 р.,

спеціальність 181 «Харчові технології»)

 

Вимоги до оформлення наукових статей у тематичний збірник наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» сформульовано відповідно до національного стандарту ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках», а також Наказу МОН України від 15 січня 2018 року №32 «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України».

Основна тематика збірника:

 • сучасні технології продуктів харчування;
 • технологічні аспекти використання функціональних інгредієнтів;
 • сучасні напрямки підвищення якості харчових продуктів;
 • хімічні, фізичні, математичні методи дослідження якості продуктів харчування;
 • безпека харчових продуктів;
 • моделювання та оптимізація процесів розробки харчових продуктів та облад- нання харчової промисловості;
 • розроблення прогресивного високоефективного обладнання харчової проми- словості;
 • удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.

Для опублікування у збірнику матеріалів статті необхідно надіслати на адресу редколегії електронний варіант статті.

Матеріали надсилаються електронною поштою  obladnannya@donnuet.edu.ua або slashcheva@donnuet.edu.ua. Тема листа повинна відповідати ПІБ першого автора. Усі файли повинні бути названі англійською мовою (або літерами), наприклад: Petrenko.doc

Формат файлу статті — Microsoft Word 2003 (doc). У разі створення статті у пізніших версіях Microsoft Word (2007, 2010, 2016, 2019), треба зберегти його на тому комп'ютері, де він був створений, у форматі PDF та у форматі Microsoft Word 2003 (doc).

Текст статті повинен бути виконаний:

 • в редакторі Microsoft Word без форматування у форматі А4 (210×297);
 • шрифт Times New Roman, стиль – звичайний, кегль – 12;
 • міжрядковий інтервал – одинарний, поля з усіх боків – 20 мм;
 • обсяг матеріалів – 5-15 сторінок комп’ютерного тексту, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, літературу. Площа, зайнята рисунками, не повинна перевищувати 25% від загального обсягу;
 • мова тексту – українська або англійська.

Структура статті:

 1. УДК – міститься у верхньому лівому куті сторінки, окремим рядком.
 2. Прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання (за відсутності обох – посада: ст.викладач, асистент, магістрант, студент) друкувати малими (напівжирними) літерами, через кому.
 3. Прізвища англійською мовою мають відповідати даним реєстрації у базі ORHID або закордонного паспорта, в іншому випадку редакція залишає за собою право на редагування відповідно постанови Кабміну України від 27. 01.2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».
 4. Повну назву організації, місто, країну, електронну адресу (для працівників ДонНУЕТ вказується виключно корпоративна поштова адреса) – друкувати через кому, малими літерами.
 5. Назву статті потрібно друкувати великими (напівжирними) літерами з вирівнюванням за центром, відступивши один рядок.
 6. Анотацію (не менше 1800 знаків разом із пробілами, в тому числі англійською мовою, виключно загальноприйнятої термінології) друкувати курсивом мовою статті, відступивши один рядок. Анотація має бути строго структурована і повинна включати такі елементи: мету, методи, результати. Слово «Анотація» у тексті статті не вказується.
 7. Ключові слова (6-15 слів курсивом) подають мовою реферату із позначенням «Ключові слова».
 8. Основний текст статті – друкувати відступивши один рядок.
 9. Бібліографічний список – друкувати відступивши один рядок.
 10. Анотацію та ключові слова – друкувати двома мовами: мовою відмінною від мови статті (українською) та англійською (або навпаки).

Згідно з вимогами Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1 основний текст статті повинен мати такі структурні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поданої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формування цілей статті, постановка завдання (мета статті);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима- них наукових результатів;
 • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у пода- ному напрямку.

У тексті статті тільки основні структурні елементи повинні бути виділені на- півжирним шрифтом.

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці повіни бути чорно-білого кольору. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформляються відповідно до ГОСТ 2.105-95 та повинні бути розміщені в кадрі в книжковій орієнтації. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву. Підписи до рисунків виділяються курсивом.

Рисунки, ілюстрації. Роздільна здатність для растрових рисунків – 300 dpi, для векторних – збереження у векторному форматі (ідеально .doc – рисунок Microsoft Word 2003, ai, cdr (Corel Draw версії 5–10, якщо pdf – редагування неможливо, всі інші формати переводити в pdf. Якщо роздільна здатність оригиналу зображення 100 dpi, просте перетворення в 300 dpi нічого не вирішує. До зображень також умовно відносяться діаграми і графіки створені в Excel. Якщо це Microsoft Excel 2003 ніяких додаткових вимог немає, якщо 2007–2019, та необхідна таблиця для побудови об'єкта в окремому файлі. Використання кольору заборонено, так як друкована версія журналу – чорно-біла. Шрифт написів рисунка – Arial, розмір – 8 pt, товщина основних ліній 1,25 pt, допоміжних не менше 0,8 pt.

Ілюстрації, діаграми, схеми слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Слово «Рисунок» і назву розміщують після пояснювальних даних і роз- ташовують таким чином: Рисунок 1 – Деталі приладу...

Неприпустимо включати підписи до самого рисунку. Рисунки мають бути розміром не менше ніж 60х60 мм, розміщати їх слід через один інтервал від основного тексту та згрупованими.

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на наступній сторінці. Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її ділять на частини. Слово «Таблиця» вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продовження таблиці», вказуючи номер. Назву слід розташовувати над таблицею. Наприклад: Таблиця 1 – Дані експериментальних…

Таблиці відокремлюються від тексту одним рядком.

Під час посилання на ілюстрації та таблиці слід писати: … відповідно до рисунка 1 (або табл. 1) і т. п.

Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул вказують у круглих дужках та вирівнюють до правої межі тексту. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Набір формул ТІЛЬКИ у формульному редакторі MathType або Microsoft Equation 3.0. Латинські літери — курсив. Грецькі, українські, російські – прямі. Шрифт Times New Roman. Звичайний символ – 12 пт, великий, малий індекс, великий символ, малий символ – встановлюються автоматично. Не можна вручну збільшувати або зменшувати символи. Краще створити стиль і потім застосовувати його, увійшовши в формулу.

Опис списку використаної літератури

2 бібліографічні списки наводять із назвами Список літератури (відповідно до ДСТУ 8302:2015) та References (гарвардським стилем).

У списку вказується тільки та НАУКОВА (виключно статті, патенти або монографії!!!) література, на яку посилається автор у статті, не менше 9 джерел, з датою їх видання не пізніше 15 років. Посилання на літературні джерела подають у квадратних дужках у порядку цитування.

У списку літератури кожне україномовне та російськомовне джерело слід по- давати спочатку мовою оригіналу, а потім англійською мовою. Транслітерація прі- звищ авторів, залежно від мови оригіналу, виконується відповідно до Постанови Ка- бінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам системи BGN/PCGN (для російської мови).

Порядок оформлення україномовних та російськомовних джерел, наданих мовою оригіналу (Список літератури), повинен відповідати ДСТУ 8302:2015.

Оформлення джерел англійською мовою повинно виконуватися згідно з вимогами гарвардського стилю (References).

 

 

Відповідальність за зміст статті несе автор(-и). Надіслані матеріали не повертаються.

УВАГА! Редакційна колегія залишає за собою право відмовити у друкуванні матеріалів, які не відповідають тематиці чи вимогам, надісланих пізніше вказаного терміну або не відредагованих.

 

 

 

 

УВАГА!!!!

Новий сайт збірника тепер розміщено на платформі Open Journal System

http://oblad.donnuet.edu.ua

Всі архіви та інший контент збірника можна знайти на новому сайті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.